Als Afrikaanders moeten we in de eerste plaats door Afrikaanders geregeerd worden, en als dit rassenhaat is, ben ik bereid om naar enig gedeelte van Zuid-Afrika te gaan teneinde die leer te verkondig.


als-afrikaanders-moeten-we-in-de-eerste-plaats-door-afrikaanders-geregeerd-worden-als-dit-rassenhaat-is-ben-ik-bereid-om-naar-enig-gedeelte-van
j.b.m. hertzogalsafrikaandersmoetenweindeeersteplaatsdoorgeregeerdwordenalsditrassenhaatisbenikbereidomnaareniggedeeltevanzuidafrikategaanteneindedieleerverkondigals afrikaandersafrikaanders moetenmoeten wewe inin dede eersteeerste plaatsplaats doorafrikaanders geregeerdgeregeerd wordenen alsals ditdit rassenhaatrassenhaat isben ikik bereidbereid omom naarnaar enigenig gedeeltegedeelte vante gaangaan teneindeteneinde diedie leerleer tete verkondigals afrikaanders moetenafrikaanders moeten wemoeten we inwe in dein de eerstede eerste plaatseerste plaats doorplaats door afrikaandersdoor afrikaanders geregeerdafrikaanders geregeerd wordenen als ditals dit rassenhaatdit rassenhaat isben ik bereidik bereid ombereid om naarom naar enignaar enig gedeelteenig gedeelte vante gaan teneindegaan teneinde dieteneinde die leerdie leer teleer te verkondig

Zullen wij, als verstandige mannen, dan dulden dat een ellendige vrijbuiter de gruwelike rassehaat ons in den hart jaag? -M.T. Steyn
zullen-wij-als-verstandige-mannen-dan-dulden-dat-een-ellendige-vrijbuiter-de-gruwelike-rassehaat-ons-in-den-hart-jaag
Godsdiens is die meesterstuk van die kuns om diere te leer, want dit leer mense oor hoe hulle moet dink. -Arthur Schopenhauer
godsdiens-is-die-meesterstuk-van-die-kuns-om-diere-te-leer-want-dit-leer-mense-oor-hoe-hulle-moet-dink