Afrikaners (is) vandag kroes, kras en kordaat....Afrikanerwees is die laaste paar jaar kroes. Letterlik inmekaar gekrul, siek ,olik. Afrikaners is aan die rondmaal soos 'n klomp vasgekeerde skape...Dan is daar die hink-en-pink Afrikaners wat etikette om hulself hang: die ontnugterdes; die rigtingloses; die sinici; die magteloses; die bedruktes; die beswaardes; die afwagtendes wat wag op 'n kaptein wat weer hekke sal oopmaak...Afrikaners het kroes geword. Ander klein volkies is in hulle kroesheid uiteindelik uitgewis.


afrikaners-is-vandag-kroes-kras-kordaatafrikanerwees-is-die-laaste-paar-jaar-kroes-letterlik-inmekaar-gekrul-siek-olik-afrikaners-is-aan-die
willem de klerkafrikanersisvandagkroeskraskordaatafrikanerweesisdielaastepaarjaarkroesletterlikinmekaargekrulsiekolikaanrondmaalsoos'nklompvasgekeerdeskapedandaarhinkenpinkwatetiketteomhulselfhangontnugterdesrigtinglosessinicimagtelosesbedruktesbeswaardesafwagtendeswagopkapteinweerhekkesaloopmaakafrikanershetkroesgewordanderkleinvolkiesinhullekroesheiduiteindelikuitgewisafrikaners (is)(is) vandagvandag kroeskras enis diedie laastelaaste paarpaar jaarjaar kroesletterlik inmekaarinmekaar gekrulafrikaners isis aanaan diedie rondmaalrondmaal soossoos 'nn klompklomp vasgekeerdevasgekeerde skapedanskapedan isis daardaar dieafrikaners watwat etiketteetikette omom hulselfhulself hangdie ontnugterdesdie rigtinglosesdie sinicidie magtelosesdie bedruktesdie beswaardesdie afwagtendesafwagtendes watwat wagwag opop 'nn kapteinkaptein watwat weerweer hekkehekke salsal oopmaakafrikanersoopmaakafrikaners hethet kroeskroes gewordander kleinklein volkiesvolkies isis inin hullehulle kroesheidkroesheid uiteindelikuiteindelik uitgewisafrikaners (is) vandag(is) vandag kroesis die laastedie laaste paarlaaste paar jaarpaar jaar kroesletterlik inmekaar gekrulafrikaners is aanis aan dieaan die rondmaaldie rondmaal soosrondmaal soos 'nsoos 'n klompn klomp vasgekeerdeklomp vasgekeerde skapedanvasgekeerde skapedan isskapedan is daaris daar dieafrikaners wat etikettewat etikette ometikette om hulselfom hulself hangdie afwagtendes watafwagtendes wat wagwat wag opwag op 'nop 'n kapteinn kaptein watkaptein wat weerwat weer hekkeweer hekke salhekke sal oopmaakafrikanerssal oopmaakafrikaners hetoopmaakafrikaners het kroeshet kroes gewordander klein volkiesklein volkies isvolkies is inis in hullein hulle kroesheidhulle kroesheid uiteindelikkroesheid uiteindelik uitgewis

Afrikaners...ordentlike mense wat mislei is deur hul leiers. -Nelson Mandela
afrikanersordentlike-mense-wat-mislei-is-deur-hul-leiers
Die Walliesers en die Afrikaners het baie gemeen - albei leef te na aan die Engelse en te ver van God. -Paul Moorcraft
die-walliesers-die-afrikaners-het-baie-gemeen-albei-leef-te-na-aan-die-engelse-te-ver-van-god
Teelbere en -soê (gedek en ongedek)het elkeen ook 'n taak - nes Afrikaners. -N.P. van Wyk Louw
teelbere-soê-gedek-ongedekhet-elkeen-ook-'n-taak-nes-afrikaners
Afrikaners was nog altyd geneid om iets irrelevants te doen. -Ken Owen
afrikaners-was-nog-altyd-geneid-om-iets-irrelevants-te-doen