Afrikaners is hier nie weg te wens nie, en hoe meer daar taalmatig oor hulle gerol word, hoe stywer gaan hul rug word. Die korrekte benadering is tog sekerlik dat hulle ingenooi word om hul kundigheid tot die beskikking te stel van ons demokrasie, ook ter wille van die land se kommersiële opbou.


afrikaners-is-hier-nie-weg-te-wens-nie-hoe-meer-daar-taalmatig-oor-hulle-gerol-word-hoe-stywer-gaan-hul-rug-word-die-korrekte-benadering-is-tog
ton voslooafrikanersishierniewegtewensniehoemeerdaartaalmatigoorhullegerolwordstywergaanhulrugworddiekorrektebenaderingtogsekerlikdatingenooiwordomkundigheidtotdiebeskikkingstelvanonsdemokrasieookterwillelandsekommersileopbouafrikaners isis hierhier nienie wegweg tete wenswens nieen hoehoe meermeer daardaar taalmatigtaalmatig oorhulle gerolgerol wordhoe stywerstywer gaangaan hulhul rugrug worddie korrektekorrekte benaderingbenadering isis togtog sekerliksekerlik datdat hullehulle ingenooiingenooi wordword omom hulhul kundigheidkundigheid tottot diedie beskikkingbeskikking tete stelstel vanvan onsons demokrasieook terter willewille vanvan diedie landse kommersiëlekommersiële opbouafrikaners is hieris hier niehier nie wegnie weg teweg te wenste wens nieen hoe meerhoe meer daarmeer daar taalmatigdaar taalmatig oortaalmatig oor hulleoor hulle gerolhulle gerol wordhoe stywer gaanstywer gaan hulgaan hul rughul rug worddie korrekte benaderingkorrekte benadering isbenadering is togis tog sekerliktog sekerlik datsekerlik dat hulledat hulle ingenooihulle ingenooi wordingenooi word omword om hulom hul kundigheidhul kundigheid totkundigheid tot dietot die beskikkingdie beskikking tebeskikking te stelte stel vanstel van onsvan ons demokrasieook ter willeter wille vanwille van dievan die landdie land seland se kommersiëlese kommersiële opbou

Hier is my burgers wat hul land en hul volk getrou gebly het tot die einde. Vandag is hulle wese en as sodanig gee ek hulle aan u oor. -J.H. de la Rey
hier-is-my-burgers-wat-hul-land-hul-volk-getrou-gebly-het-tot-die-einde-vandag-is-hulle-wese-as-sodanig-gee-ek-hulle-aan-u-oor
Kritici is soos gekastreerdes in 'n harem: hulle weet hoe dit gedoen moet word, hulle het elke dag gesien hoe dit gedoen word, maar hulle is nie in staat om dit self te doen nie. -Brendan Behan
kritici-is-soos-gekastreerdes-in-'n-harem-hulle-weet-hoe-dit-gedoen-moet-word-hulle-het-elke-dag-gesien-hoe-dit-gedoen-word-maar-hulle-is-nie-in-staat
Rykdom is soos seewater: hoe meer ons drink, hoe dorser word ons; en dieselfde is waar oor roem. -Arthur Schopenhauer
rykdom-is-soos-seewater-hoe-meer-ons-drink-hoe-dorser-word-ons-dieselfde-is-waar-oor-roem
'n Ambassadeur is 'n eerlike man wat na die buiteland gestuur word om te lieg ter wille van sy land. -Henry Wotton
'n-ambassadeur-is-'n-eerlike-man-wat-na-die-buiteland-gestuur-word-om-te-lieg-ter-wille-van-sy-land