Afrikaners het 'n spesifieke kultuur, een waarvan die essensie vir dekades en langer een van onverdraagsaamheid was, en hoofsaaklik nog steeds is. Of 'n Afrikaner in die PAC of in die AWB is, hy is basies onverdraagsaam. Die onverdraagsaamheid dra verskeie klede. Dit word veral toegedek met eufemismes soos


afrikaners-het-'n-spesifieke-kultuur-een-waarvan-die-essensie-vir-dekades-langer-een-van-onverdraagsaamheid-was-hoofsaaklik-nog-steeds-is-of-'n
antjie krogafrikanershet'nspesifiekekultuureenwaarvandieessensievirdekadeslangervanonverdraagsaamheidwashoofsaakliknogsteedsisofafrikanerinpacofawbishyisbasiesonverdraagsaamdiedraverskeieklededitwordveraltoegedekmeteufemismessoosvryheidsdrangliefdegrondselfregeringsedernuwebedeling'nversetteenkommunismewatditwerklikheiddatnieietsiemandwildeelnieafrikaners hethet 'nn spesifiekespesifieke kultuureen waarvanwaarvan diedie essensieessensie virvir dekadesdekades enen langerlanger eeneen vanvan onverdraagsaamheidonverdraagsaamheid wasen hoofsaaklikhoofsaaklik nognog steedssteeds isn afrikanerafrikaner inin diedie pacin diedie awbawb ishy isis basiesbasies onverdraagsaamdie onverdraagsaamheidonverdraagsaamheid dradra verskeieverskeie klededit wordword veralveral toegedektoegedek metmet eufemismeseufemismes soosliefde virvir gronden sederseder diedie nuwenuwe bedeling'n versetverset teenteen kommunismewat ditdit inin werklikheidwerklikheid isis datdat diedie afrikanerafrikaner nienie ietsiets metmet iemandwil deeldeel nieafrikaners het 'nhet 'n spesifieken spesifieke kultuureen waarvan diewaarvan die essensiedie essensie viressensie vir dekadesvir dekades endekades en langeren langer eenlanger een vaneen van onverdraagsaamheidvan onverdraagsaamheid wasen hoofsaaklik noghoofsaaklik nog steedsnog steeds isn afrikaner inafrikaner in diein die pacpac of inin die awbdie awb ishy is basiesis basies onverdraagsaamdie onverdraagsaamheid draonverdraagsaamheid dra verskeiedra verskeie klededit word veralword veral toegedekveral toegedek mettoegedek met eufemismesmet eufemismes soosliefde vir gronden seder dieseder die nuwedie nuwe bedeling'n verset teenverset teen kommunismewat dit indit in werklikheidin werklikheid isis dat diedat die afrikanerdie afrikaner nieafrikaner nie ietsnie iets metiets met iemandmet iemand wiliemand wil deelwil deel nie

Daar trek 'n koeël, met spoed, met spoed;hy's nat van Afrikaner bloed,en smart die boodskap wat hy voer;hy kom uit Afrikaner-roer,hy kom uit Afrikaner-hart. -Jan F.E. Celliers
daar-trek-'n-koeël-met-spoed-met-spoedhy's-nat-van-afrikaner-bloed-smart-die-boodskap-wat-hy-voerhy-kom-uit-afrikaner-roerhy-kom-uit-afrikaner-hart