Afrikaners, bruines of wittes, het geen styl, geen vorm nie, pas so gou aan, krimp so maklik in, eet Amerikaanse steaks of Snoek a la Orly by 'n Franse lughawe sonder om op eie kosse te roem, speel gholf om by gegoede immigrante in tel te wees, aap alles van oorsee na - modes, liedjies - versmaai self maklik hul eie taal. Ons het min styl.


afrikaners-bruines-of-wittes-het-geen-styl-geen-vorm-nie-so-gou-aan-krimp-so-maklik-in-eet-amerikaanse-steaks-of-snoek-a-orly-by-'n-franse-lughawe
jan rabieafrikanersbruinesofwitteshetgeenstylvormniesogouaankrimpmaklikineetamerikaansesteakssnoekorlyby'nfranselughawesonderomopeiekosseteroemspeelgholfgegoedeimmigranteintelweesaapallesvanoorseenamodesliedjiesversmaaiselfhultaalonsminstylhet geengeen stylgeen vormvorm niepas soso gougou aankrimp soso maklikmaklik ineet amerikaanseamerikaanse steaksorly byby 'nn fransefranse lughawelughawe sondersonder omom opop eieeie kossekosse tete roemspeel gholfgholf omom byby gegoedegegoede immigranteimmigrante inin teltel tete weesaap allesalles vanvan oorseeoorsee nanamodesliedjiesversmaaiversmaai selfself maklikmaklik hulhul eieeie taalons hethet minmin stylbruines of witteshet geen stylgeen vorm niepas so gouso gou aankrimp so maklikso maklik ineet amerikaanse steakssteaks of snoeksnoek a laa la orlyla orly byorly by 'nby 'n fransen franse lughawefranse lughawe sonderlughawe sonder omsonder om opom op eieop eie kosseeie kosse tekosse te roemspeel gholf omgholf om byom by gegoedeby gegoede immigrantegegoede immigrante inimmigrante in telin tel tetel te weesaap alles vanalles van oorseevan oorsee naoorsee naversmaai selfversmaai self maklikself maklik hulmaklik hul eiehul eie taalons het minhet min styl

As jy geen stuk kennis het van die ambag waar jy 'n man voor huur nie, bekyk sy gereedskap. Hy sal nie in jou belang oppassender wees as in sy eie nie. -C.J. Langenhoven
as-jy-geen-stuk-kennis-het-van-die-ambag-waar-jy-'n-man-voor-huur-nie-bekyk-sy-gereedskap-hy-sal-nie-in-jou-belang-oppassender-wees-as-in-sy-eie-nie
Skinder op sigself mag 'n nederige vorm van narrasie wees, maar as voedingsbron vir literatuur het dit geen gelyke nie. -Hennie Aucamp
skinder-op-sigself-mag-'n-nederige-vorm-van-narrasie-wees-maar-as-voedingsbron-vir-literatuur-het-dit-geen-gelyke-nie
Geen mens kan sonder vriende wees as hy God en die kameraadskap van boeke het nie. -Elizabeth Barrett Browning
geen-mens-kan-sonder-vriende-wees-as-hy-god-die-kameraadskap-van-boeke-het-nie
Amerikaanse diplomasie is maklik op die brein, maar swaar op die voete. -Charles G. Dawes
amerikaanse-diplomasie-is-maklik-op-die-brein-maar-swaar-op-die-voete
Skrywers moet uit die aard van hul beroep op eie voete staan. Sodra skrywers skrums vorm, kom hul inherente skeppingsvermoë in die gedrang. -W.A. de Klerk
skrywers-moet-uit-die-aard-van-hul-beroep-op-eie-voete-staan-sodra-skrywers-skrums-vorm-kom-hul-inherente-skeppingsvermoë-in-die-gedrang
Ons leer aan anderDie wet van bloed en straf, maar dit keer met kragOp ons terug. Die reg wat alles gelykAfweeg, dwing ook die gifkelk wat ons meng,Na ons eie lippe. -William Shakespeare
ons-leer-aan-anderdie-wet-van-bloed-straf-maar-dit-keer-met-kragop-ons-terug-die-reg-wat-alles-gelykafweeg-dwing-ook-die-gifkelk-wat-ons-mengna-ons