Afrikaans word aangekla as vasgekeerde boelietaal; laat ons nou skryf om Afrikaans alles te laat uitsê, oopsing, volledig van terroris tot vryheidsvegter.


afrikaans-word-aangekla-as-vasgekeerde-boelietaal-laat-ons-nou-skryf-om-afrikaans-alles-te-laat-uitsê-oopsing-volledig-van-terroris-tot
jan rabieafrikaanswordaangeklaasvasgekeerdeboelietaallaatonsnouskryfomallesteuitsêoopsingvolledigvanterroristotvryheidsvegterafrikaans wordword aangeklaaangekla asas vasgekeerdevasgekeerde boelietaallaat onsons nounou skryfskryf omom afrikaansafrikaans allesalles tete laatlaat uitsêvolledig vanvan terroristerroris tottot vryheidsvegterafrikaans word aangeklaword aangekla asaangekla as vasgekeerdeas vasgekeerde boelietaallaat ons nouons nou skryfnou skryf omskryf om afrikaansom afrikaans allesafrikaans alles tealles te laatte laat uitsêvolledig van terrorisvan terroris totterroris tot vryheidsvegter

...in hierdie afrekening van Afrika en Afrikaner met mekaar, wat gaan van Afrikaans word? Sal Afrikaans die Afrikanerryk oorleef? -Jakes Gerwel
in-hierdie-afrekening-van-afrika-afrikaner-met-mekaar-wat-gaan-van-afrikaans-word-sal-afrikaans-die-afrikanerryk-oorleef
Ons staan op die punt om of 'n groot volk te word, of om op te hou as 'n volk te bestaan. Laat ons dus werk terwyl dit dag is. Laat ons ons volk opbou. -Christiaan de Wet
ons-staan-op-die-punt-om-of-'n-groot-volk-te-word-of-om-op-te-hou-as-'n-volk-te-bestaan-laat-ons-dus-werk-terwyl-dit-dag-is-laat-ons-ons-volk-opbou