Afrikaans-wees is meer as kerkbasaars, geloftedagvieringe, sustersverenigings, Broederbond en Rapportryers, Bles Bridges, die dominee en die skoolhoof. Jy kan Boheems in Afrikaans wees, jy kan 'n wêreldburger of 'n kommunis of 'n sosialis of 'n Katoliek of 'n Hare Krishna wees - jy kan wees net wat jy wil en nog Afrikaans wees. En jy kan baie beslis 'n demokraat en Afrikaans wees.


afrikaans-wees-is-meer-as-kerkbasaars-geloftedagvieringe-sustersverenigings-broederbond-rapportryers-bles-bridges-die-dominee-die-skoolhoof-jy-kan
max du preezafrikaansweesismeeraskerkbasaarsgeloftedagvieringesustersverenigingsbroederbondrapportryersblesbridgesdiedomineeskoolhoofjykanboheemsinafrikaansweesjy'nwêreldburgerofkommunissosialiskatoliekharekrishnaweesnetwatwilnogweesbaiebeslisdemokraatis meermeer asas kerkbasaarsbroederbond enen rapportryersbles bridgesdie domineedominee enen diedie skoolhoofjy kankan boheemsboheems inin afrikaansafrikaans weesjy kankan 'nn wêreldburgern kommunisn sosialisn katoliekn harehare krishnakrishna weesweesjyjy kankan weeswees netnet watwat jyjy wilwil enen nognog afrikaansafrikaans weesen jyjy kankan baiebaie beslisbeslis 'nn demokraatdemokraat enen afrikaansafrikaans weesis meer asmeer as kerkbasaarsbroederbond en rapportryersdie dominee endominee en dieen die skoolhoofjy kan boheemskan boheems inboheems in afrikaansin afrikaans weesjy kan 'nkan 'n wêreldburgerwêreldburger of 'nkommunis of 'nsosialis of 'nkatoliek of 'nn hare krishnahare krishna weeskrishna weesjy kanjy kan weeskan wees netwees net watnet wat jywat jy wiljy wil enwil en nogen nog afrikaansnog afrikaans weesen jy kanjy kan baiekan baie beslisbaie beslis 'nbeslis 'n demokraatn demokraat endemokraat en afrikaansen afrikaans wees

...in hierdie afrekening van Afrika en Afrikaner met mekaar, wat gaan van Afrikaans word? Sal Afrikaans die Afrikanerryk oorleef? -Jakes Gerwel
in-hierdie-afrekening-van-afrika-afrikaner-met-mekaar-wat-gaan-van-afrikaans-word-sal-afrikaans-die-afrikanerryk-oorleef
Dit is 'n grondwaarheid dat ons vryheid net in die hande van die volk self veilig kan wees. -Thomas Jefferson
dit-is-'n-grondwaarheid-dat-ons-vryheid-net-in-die-hande-van-die-volk-self-veilig-kan-wees