Afrikaans was nog altyd te veel van 'n witmanstaal. Ons het dit nog nooit gesien as 'n taal van Afrika nie.


afrikaans-was-nog-altyd-te-veel-van-'n-witmanstaal-ons-het-dit-nog-nooit-gesien-as-'n-taal-van-afrika-nie
jan rabieafrikaanswasnogaltydteveelvan'nwitmanstaalonshetditnooitgesienastaalafrikanieafrikaans waswas nognog altydaltyd tete veelveel vanvan 'nn witmanstaalons hethet ditdit nognog nooitnooit gesiengesien asas 'nn taaltaal vanvan afrikaafrika nieafrikaans was nogwas nog altydnog altyd tealtyd te veelte veel vanveel van 'nvan 'n witmanstaalons het dithet dit nogdit nog nooitnog nooit gesiennooit gesien asgesien as 'nas 'n taaln taal vantaal van afrikavan afrika nieafrikaans was nog altydwas nog altyd tenog altyd te veelaltyd te veel vante veel van 'nveel van 'n witmanstaalons het dit noghet dit nog nooitdit nog nooit gesiennog nooit gesien asnooit gesien as 'ngesien as 'n taalas 'n taal vann taal van afrikataal van afrika nieafrikaans was nog altyd tewas nog altyd te veelnog altyd te veel vanaltyd te veel van 'nte veel van 'n witmanstaalons het dit nog nooithet dit nog nooit gesiendit nog nooit gesien asnog nooit gesien as 'nnooit gesien as 'n taalgesien as 'n taal vanas 'n taal van afrikan taal van afrika nie

Jingo-Afrikaans - mense so laag gevalle dat jy lus het om jou mond uit te spoel na jy hulle name noem. Ons het al baie slegte nasies en mense in ons tyd gesien, maar nog nooit iets lager of gemeener dan een Engels-gesinde Afrikaner wat sy moeder-taal - die taal door sy vaders gesproke - verag.Dit is verskriklik belangrik dat ons altyd daardie reg voorbehou dat ons van mekaar moet, mag en kan verskil. Ons is nie hier om eensgesind te wees nie. Dit is stimulerend en dit is die dinge wat Afrikaans sal laat oorleef, as ons kan leer om te ontleer die ou kodes dat jy nie eintlik jou mond of jou bek te veel mag oopmaak nie.Het Hollandsch van Holland zal nooit onze taal worden, maar het Hallandsch van Afrika, i.e. het Afrikaansch, is en zal onze taal zijn blijven mits zij steeds gevoedt wordt uit de bron van haar oorsprong, nl. de schoone krachtige literatuur van Holland.'n Man wat nog nooit self iets bymekaar gemaak het nie, het altyd slim planne hoedat 'n ander sy geld behoort te gebruik wat daarvoor gewerk het.Afrikaans kan vitaal bly alleen solank hy die draer van ons volle noodlot, van ons wete-na-albei-kante-toe bly; solank hy konkreet en abstrak bly dink; solank as Europa en Afrika in hom lewe; Afrika wel, maar tog ook altyd Europa.As digter skryf ek 'n taal wat, gesien in die lig van wat alles aangespreek moet word, nie meer saak maak nie, binne 'n letterkunde waarvan die dak afgewaai het. Dit pla nie...Die wind is baie beter as die verstikkende noutes van die literêre politiek se gange. As joernalis kon ek uiteindelik net 'n oor vind in Engels, en die Afrikaanse deel van die nuwe, verfoeide SAUK. Buite die ghetto wat Afrikaans vir baie is, het jy met blydskap gespreksgenote gekry waarvan baie Afrikaans praat, waar ander weer 'n ma of Afrikaanse oupa het. As Suid-Afrikaner het ek vir die eerste keer vry gevoel om nou 'n eerbare bedeling vir myself en my gesin te begin.