Afrikaans was nog altyd te veel van 'n witmanstaal. Ons het dit nog nooit gesien as 'n taal van Afrika nie.


afrikaans-was-nog-altyd-te-veel-van-'n-witmanstaal-ons-het-dit-nog-nooit-gesien-as-'n-taal-van-afrika-nie
jan rabieafrikaanswasnogaltydteveelvan'nwitmanstaalonshetditnooitgesienastaalafrikanieafrikaans waswas nognog altydaltyd tete veelveel vanvan 'nn witmanstaalons hethet ditdit nognog nooitnooit gesiengesien asas 'nn taaltaal vanvan afrikaafrika nieafrikaans was nogwas nog altydnog altyd tealtyd te veelte veel vanveel van 'nvan 'n witmanstaalons het dithet dit nogdit nog nooitnog nooit gesiennooit gesien asgesien as 'nas 'n taaln taal vantaal van afrikavan afrika nieafrikaans was nog altydwas nog altyd tenog altyd te veelaltyd te veel vante veel van 'nveel van 'n witmanstaalons het dit noghet dit nog nooitdit nog nooit gesiennog nooit gesien asnooit gesien as 'ngesien as 'n taalas 'n taal vann taal van afrikataal van afrika nieafrikaans was nog altyd tewas nog altyd te veelnog altyd te veel vanaltyd te veel van 'nte veel van 'n witmanstaalons het dit nog nooithet dit nog nooit gesiendit nog nooit gesien asnog nooit gesien as 'nnooit gesien as 'n taalgesien as 'n taal vanas 'n taal van afrikan taal van afrika nie

'n Man wat nog nooit self iets bymekaar gemaak het nie, het altyd slim planne hoedat 'n ander sy geld behoort te gebruik wat daarvoor gewerk het. -C.J. Langenhoven
'n-man-wat-nog-nooit-self-iets-bymekaar-gemaak-het-nie-het-altyd-slim-planne-hoedat-'n-ander-sy-geld-behoort-te-gebruik-wat-daarvoor-gewerk-het