Afrikaans kan vitaal bly alleen solank hy die draer van ons volle noodlot, van ons wete-na-albei-kante-toe bly; solank hy konkreet en abstrak bly dink; solank as Europa en Afrika in hom lewe; Afrika wel, maar tog ook altyd Europa.


afrikaans-kan-vitaal-bly-alleen-solank-hy-die-draer-van-ons-volle-noodlot-van-ons-wete-na-albei-kante-toe-bly-solank-hy-konkreet-abstrak-bly-dink
n.p. van wyk louwafrikaanskanvitaalblyalleensolankhydiedraervanonsvollenoodlotwetenaalbeikantetoeblykonkreetabstrakdinkaseuropaafrikainhomlewewelmaartogookaltydeuropaafrikaans kankan vitaalvitaal blybly alleenalleen solanksolank hyhy diedie draerdraer vanvan onsons vollevolle noodlotvan onssolank hyhy konkreetkonkreet enen abstrakabstrak blybly dinksolank asas europaeuropa enen afrikaafrika inin homhom leweafrika welmaar togtog ookook altydaltyd europaafrikaans kan vitaalkan vitaal blyvitaal bly alleenbly alleen solankalleen solank hysolank hy diehy die draerdie draer vandraer van onsvan ons volleons volle noodlotsolank hy konkreethy konkreet enkonkreet en abstraken abstrak blyabstrak bly dinksolank as europaas europa eneuropa en afrikaen afrika inafrika in homin hom lewemaar tog ooktog ook altydook altyd europa

...ons het 'n meer skeppende taak as ons teoloë of politici, om heelheid se droomsap te laat stroom tussen ons aarde en al ons naastes wat dit bewoon. Meer Afrika, minder Europa. -Jan Rabie
ons-het-'n-meer-skeppende-taak-as-ons-teoloë-of-politici-om-heelheid-se-droomsap-te-laat-stroom-tussen-ons-aarde-al-ons-naastes-wat-dit-bewoon
Bly spaarsaam opdat jy die vermoë mag behou om vrygewend te bly. -C.J. Langenhoven
bly-spaarsaam-opdat-jy-die-vermoë-mag-behou-om-vrygewend-te-bly
Afrikaans was nog altyd te veel van 'n witmanstaal. Ons het dit nog nooit gesien as 'n taal van Afrika nie. -Jan Rabie
afrikaans-was-nog-altyd-te-veel-van-'n-witmanstaal-ons-het-dit-nog-nooit-gesien-as-'n-taal-van-afrika-nie
Alleen die noodsaak om aan die lewe te bly, dwing 'n mens om handearbeid te doen. -Saint Thomas Aquinas
alleen-die-noodsaak-om-aan-die-lewe-te-bly-dwing-'n-mens-om-handearbeid-te-doen