Afrikaans het die definieërende eienskap geword vir 'n nasionalisme wat die grootste gedeelte van die bevolking ken veral weens sy arrogansie en wreedheid.


afrikaans-het-die-definieërende-eienskap-geword-vir-'n-nasionalisme-wat-die-grootste-gedeelte-van-die-bevolking-ken-veral-weens-sy-arrogansie
jakes gerwelafrikaanshetdiedefinierendeeienskapgewordvir'nnasionalismewatgrootstegedeeltevanbevolkingkenveralweenssyarrogansiewreedheidafrikaans hethet diedie definieërendedefinieërende eienskapeienskap gewordgeword virvir 'nn nasionalismenasionalisme watwat diedie grootstegrootste gedeeltegedeelte vanvan diedie bevolkingbevolking kenken veralveral weensweens sysy arrogansiearrogansie enen wreedheidafrikaans het diehet die definieërendedie definieërende eienskapdefinieërende eienskap gewordeienskap geword virgeword vir 'nvir 'n nasionalismen nasionalisme watnasionalisme wat diewat die grootstedie grootste gedeeltegrootste gedeelte vangedeelte van dievan die bevolkingdie bevolking kenbevolking ken veralken veral weensveral weens syweens sy arrogansiesy arrogansie enarrogansie en wreedheid

Dit is net 'n dwaas of 'n filoloog wat Afrikaans sou wou bespreek sonder om ook aan Afrikaner-nasionalisme te dink. -Alan Paton
dit-is-net-'n-dwaas-of-'n-filoloog-wat-afrikaans-sou-wou-bespreek-sonder-om-ook-aan-afrikaner-nasionalisme-te-dink
Die ryk man het mos nie nodig om so suinig te wees nie. Maar hy is nie 'n ryk man wat suinig geword het nie: hy is 'n suinige man wat ryk geword het. -C.J. Langenhoven
die-ryk-man-het-mos-nie-nodig-om-so-suinig-te-wees-nie-maar-hy-is-nie-'n-ryk-man-wat-suinig-geword-het-nie-hy-is-'n-suinige-man-wat-ryk-geword-het
Reg is wat in elke land nuttig is vir almal of vir die grootste moontlike getal. -Justinianus I
reg-is-wat-in-elke-land-nuttig-is-vir-almal-of-vir-die-grootste-moontlike-getal
...in hierdie afrekening van Afrika en Afrikaner met mekaar, wat gaan van Afrikaans word? Sal Afrikaans die Afrikanerryk oorleef? -Jakes Gerwel
in-hierdie-afrekening-van-afrika-afrikaner-met-mekaar-wat-gaan-van-afrikaans-word-sal-afrikaans-die-afrikanerryk-oorleef