'n Vrou wat skryf, pleeg twee sondes: sy vermeerder die aantal boeke en sy verminder die aantal vrouens.


'n-vrou-wat-skryf-pleeg-twee-sondes-sy-vermeerder-die-aantal-boeke-sy-verminder-die-aantal-vrouens
alphonse karr'nvrouwatskryfpleegtweesondessyvermeerderdieaantalboekevermindervrouensn vrouvrou watwat skryfpleeg tweetwee sondessy vermeerdervermeerder diedie aantalaantal boekeboeke enen sysy verminderverminder diedie aantalaantal vrouensn vrou watvrou wat skryfpleeg twee sondessy vermeerder dievermeerder die aantaldie aantal boekeaantal boeke enboeke en syen sy vermindersy verminder dieverminder die aantaldie aantal vrouensn vrou wat skryfsy vermeerder die aantalvermeerder die aantal boekedie aantal boeke enaantal boeke en syboeke en sy verminderen sy verminder diesy verminder die aantalverminder die aantal vrouenssy vermeerder die aantal boekevermeerder die aantal boeke endie aantal boeke en syaantal boeke en sy verminderboeke en sy verminder dieen sy verminder die aantalsy verminder die aantal vrouens

Die beroep om boeke te skryf, laat perderesies na 'n soliede, stabiele besigheid lyk. -John Steinbeck
die-beroep-om-boeke-te-skryf-laat-perderesies-na-'n-soliede-stabiele-besigheid-lyk
Medelye sal meer sondes uitwis as verdoeming. -Henry Ward Beecher
medelye-sal-meer-sondes-uitwis-as-verdoeming
Wat jy ook al in gebed vra, bid die mens vir 'n wonderwerk. Elke gebed word gereduseer tot dit:
wat-jy-ook-al-in-gebed-vra-bid-die-mens-vir-'n-wonderwerk-elke-gebed-word-gereduseer-tot-dit-grote-god-gee-assebleif-dat-twee-keer-twee-nie-vier-is
...as jy 'n betrokke roman skryf, is jou kanse op 'n goeie resensie beter as wanneer jy nie betrokke skryf nie. -P.G. du Plessis
as-jy-'n-betrokke-roman-skryf-is-jou-kanse-op-'n-goeie-resensie-beter-as-wanneer-jy-nie-betrokke-skryf-nie
Dankie, ou Master, vir die twee kinders wat hiernatoe gekom het. -M.E. Rothmann
dankie-master-vir-die-twee-kinders-wat-hiernatoe-gekom-het