'n Prins wat dus so verplig word om goed te weet hoe om soos 'n dier op te tree, moet die jakkals en die leeu naboots, want die leeu kan hom nie self beskerm teen lokvalle nie, en die jakkals kan hom nie self beskerm teen wolwe nie. Jy moet dus 'n jakkals wees om lokvalle te herken en 'n leeu om die wolwe skrik te maak.


'n-prins-wat-dus-so-verplig-word-om-goed-te-weet-hoe-om-soos-'n-dier-op-te-tree-moet-die-jakkals-die-leeu-naboots-want-die-leeu-kan-hom-nie-self
niccolò machiavelli'nprinswatdussoverpligwordomgoedteweethoesoosdieroptreemoetdiejakkalsleeunabootswantkanhomnieselfbeskermteenlokvalleniewolweniejyweesherkenskrikmaakn prinsprins watwat dusdus soso verpligverplig wordword omom goedgoed tete weetweet hoehoe omom soossoos 'nn dierdier opop tete treemoet diedie jakkalsjakkals enen diedie leeuleeu nabootswant diedie leeuleeu kankan homhom nienie selfself beskermbeskerm teenteen lokvallelokvalle nieen diedie jakkalsjakkals kankan homhom nienie selfself beskermbeskerm teenteen wolwewolwe niejy moetmoet dusdus 'nn jakkalsjakkals weeswees omom lokvallelokvalle tete herkenherken enen 'nn leeuleeu omom diedie wolwewolwe skrikskrik tete maakn prins watprins wat duswat dus sodus so verpligso verplig wordverplig word omword om goedom goed tegoed te weette weet hoeweet hoe omhoe om soosom soos 'nsoos 'n diern dier opdier op teop te treemoet die jakkalsdie jakkals enjakkals en dieen die leeudie leeu nabootswant die leeudie leeu kanleeu kan homkan hom niehom nie selfnie self beskermself beskerm teenbeskerm teen lokvalleteen lokvalle nieen die jakkalsdie jakkals kanjakkals kan homkan hom niehom nie selfnie self beskermself beskerm teenbeskerm teen wolweteen wolwe niejy moet dusmoet dus 'ndus 'n jakkalsn jakkals weesjakkals wees omwees om lokvalleom lokvalle telokvalle te herkente herken enherken en 'nen 'n leeun leeu omleeu om dieom die wolwedie wolwe skrikwolwe skrik teskrik te maak

Ons glo aan die vreemde profeet omdat al wat ons van hom weet goed is. Dit moet goed wees, want ons hoor dit van hom self. -C.J. Langenhoven
ons-glo-aan-die-vreemde-profeet-omdat-al-wat-ons-van-hom-weet-goed-is-dit-moet-goed-wees-want-ons-hoor-dit-van-hom-self
Die lui mens sê:
die-lui-mens-sê-daar-is-'n-leeu-daarbuite-ek-kan-doodgemaak-word-as-ek-dit-buite-waag
Rykdom is soos 'n adder wat skadeloos is as 'n mens weet hoe om dit te hanteer; maar as hy dit nie weet nie, sal die slang om sy hand kronkel en hom byt. -Clementius I
rykdom-is-soos-'n-adder-wat-skadeloos-is-as-'n-mens-weet-hoe-om-dit-te-hanteer-maar-as-hy-dit-nie-weet-nie-sal-die-slang-om-sy-hand-kronkel-hom-byt