'n Perfekte treurspel is die edelste produk van die menlike gees.


'n-perfekte-treurspel-is-die-edelste-produk-van-die-menlike-gees
joseph addison'nperfektetreurspelisdieedelsteprodukvanmenlikegeesn perfekteperfekte treurspeltreurspel isis diedie edelsteedelste produkproduk vanvan diedie menlikemenlike geesn perfekte treurspelperfekte treurspel istreurspel is dieis die edelstedie edelste produkedelste produk vanproduk van dievan die menlikedie menlike geesn perfekte treurspel isperfekte treurspel is dietreurspel is die edelsteis die edelste produkdie edelste produk vanedelste produk van dieproduk van die menlikevan die menlike geesn perfekte treurspel is dieperfekte treurspel is die edelstetreurspel is die edelste produkis die edelste produk vandie edelste produk van dieedelste produk van die menlikeproduk van die menlike gees

As die mens van die produk van sy arbeid vervreemd raak, lei dit tot die vervreemding van sy medemens. -Karl Marx
as-die-mens-van-die-produk-van-sy-arbeid-vervreemd-raak-lei-dit-tot-die-vervreemding-van-sy-medemens
Hoe hoog men stijge in maat of toon,het treurspel spant alleen de kroon. -Joost van den Vondel
hoe-hoog-men-stijge-in-maat-of-toonhet-treurspel-spant-alleen-de-kroon
As daar 'n massa van gode was, sou hulle demokrasie as regeringsvorm gekies het. So 'n perfekte regeringsvorm is nie vir die mens nie. -Jean-Jacques Rousseau
as-daar-'n-massa-van-gode-was-sou-hulle-demokrasie-as-regeringsvorm-gekies-het-so-'n-perfekte-regeringsvorm-is-nie-vir-die-mens-nie
'n Goeie kritikus is iemand wat die avonture van sy gees tussen meesterstukke plaas. -Anatole France
'n-goeie-kritikus-is-iemand-wat-die-avonture-van-sy-gees-tussen-meesterstukke-plaas
Boeke is die nalatenskap van 'n groot gees aan die mensheid, wat van geslag tot geslag oorgelewer word as geskenke aan die ongeborenes. -Joseph Addison
boeke-is-die-nalatenskap-van-'n-groot-gees-aan-die-mensheid-wat-van-geslag-tot-geslag-oorgelewer-word-as-geskenke-aan-die-ongeborenes