'n Noodsaaklike en vereiste element van die Afrika-Renaissance is dat ons almal dit as ons taak opneem om haar aan te moedig wat die lood-gewig dra, om te rebelleer, om die belangrikheid van haar humaniteit op te dwing - die feit dat sy, in die eerste instansie, nie 'n pakdier is nie, maar 'n mens en Afrika-wese.


'n-noodsaaklike-vereiste-element-van-die-afrika-renaissance-is-dat-ons-almal-dit-as-ons-taak-opneem-om-haar-aan-te-moedig-wat-die-lood-gewig-dra-om
thabo mbeki'nnoodsaaklikevereisteelementvandieafrikarenaissanceisdatonsalmalditastaakopneemomhaaraantemoedigwatloodgewigdrarebelleerbelangrikheidhumaniteitopdwingfeitsyineersteinstansieniepakdierniemaarmensafrikawesen noodsaaklikenoodsaaklike enen vereistevereiste elementelement vanvan dieis datdat onsons almalalmal ditdit asas onsons taaktaak opneemopneem omom haarhaar aanaan tete moedigmoedig watwat dieom tete rebelleerom diedie belangrikheidbelangrikheid vanvan haarhaar humaniteithumaniteit opop tete dwingdwingdiedie feitfeit datdat syin diedie eersteeerste instansienie 'nn pakdierpakdier isis niemaar 'nn mensmens enn noodsaaklike ennoodsaaklike en vereisteen vereiste elementvereiste element vanelement van dieis dat onsdat ons almalons almal ditalmal dit asdit as onsas ons taakons taak opneemtaak opneem omopneem om haarom haar aanhaar aan teaan te moedigte moedig watmoedig wat dieom te rebelleerom die belangrikheiddie belangrikheid vanbelangrikheid van haarvan haar humaniteithaar humaniteit ophumaniteit op teop te dwingte dwingdie feitdie feit datfeit dat syin die eerstedie eerste instansienie 'n pakdiern pakdier ispakdier is niemaar 'n mensn mens en

...ons het 'n meer skeppende taak as ons teoloë of politici, om heelheid se droomsap te laat stroom tussen ons aarde en al ons naastes wat dit bewoon. Meer Afrika, minder Europa. -Jan Rabie
ons-het-'n-meer-skeppende-taak-as-ons-teoloë-of-politici-om-heelheid-se-droomsap-te-laat-stroom-tussen-ons-aarde-al-ons-naastes-wat-dit-bewoon
Ons leer aan anderDie wet van bloed en straf, maar dit keer met kragOp ons terug. Die reg wat alles gelykAfweeg, dwing ook die gifkelk wat ons meng,Na ons eie lippe. -William Shakespeare
ons-leer-aan-anderdie-wet-van-bloed-straf-maar-dit-keer-met-kragop-ons-terug-die-reg-wat-alles-gelykafweeg-dwing-ook-die-gifkelk-wat-ons-mengna-ons