'n Monargie is soos 'n pragtige skip wat met al sy seile gespan 'n rots tref en vir ewig sink; demokrasie is soos 'n vlot wat nooit sink nie, maar verbrands, jou voete is altyd in die water.


'n-monargie-is-soos-'n-pragtige-skip-wat-met-al-sy-seile-gespan-'n-rots-tref-vir-ewig-sink-demokrasie-is-soos-'n-vlot-wat-nooit-sink-nie-maar
fischer ames'nmonargieissoospragtigeskipwatmetalsyseilegespanrotstrefvirewigsinkdemokrasievlotnooitsinkniemaarverbrandsjouvoetealtydindiewatern monargiemonargie isis soossoos 'nn pragtigepragtige skipskip watwat metmet alal sysy seileseile gespangespan 'nn rotsrots treftref enen virvir ewigewig sinkdemokrasie isis soossoos 'nn vlotvlot watwat nooitnooit sinksink niemaar verbrandsjou voetevoete isis altydaltyd inin diedie watern monargie ismonargie is soosis soos 'nsoos 'n pragtigen pragtige skippragtige skip watskip wat metwat met almet al syal sy seilesy seile gespanseile gespan 'ngespan 'n rotsn rots trefrots tref entref en viren vir ewigvir ewig sinkdemokrasie is soosis soos 'nsoos 'n vlotn vlot watvlot wat nooitwat nooit sinknooit sink niejou voete isvoete is altydis altyd inaltyd in diein die water

My swaarste pad trap ek self vir my plat, en swaarste is die wat my voete nooit vat. -C.J. Langenhoven
my-swaarste-pad-trap-ek-self-vir-my-plat-swaarste-is-die-wat-my-voete-nooit-vat
Demokrasie beteken nie ek is so goed soos jy nie, maar jy is so goed soos ek. -Harry Emerson Fosdick
demokrasie-beteken-nie-ek-is-so-goed-soos-jy-nie-maar-jy-is-so-goed-soos-ek
Hy drup hervormings uit soos water wat uit 'n spons gepers word. -Joseph Chamberlain
hy-drup-hervormings-uit-soos-water-wat-uit-'n-spons-gepers-word