'n Mens word nie vanself mal nie. Jy word verlei tot malheid.


'n-mens-word-nie-vanself-mal-nie-jy-word-verlei-tot-malheid
koos kombuis'nmenswordnievanselfmalniejyverleitotmalheidn mensmens wordword nienie vanselfvanself malmal niejy wordword verleiverlei tottot malheidn mens wordmens word nieword nie vanselfnie vanself malvanself mal niejy word verleiword verlei totverlei tot malheidn mens word niemens word nie vanselfword nie vanself malnie vanself mal niejy word verlei totword verlei tot malheidn mens word nie vanselfmens word nie vanself malword nie vanself mal niejy word verlei tot malheid

Die mens ken selfs nie die tyd van sy dood nie. Soos visse wat gevang word in 'n net, soos voëls wat gevang word in 'n wip, so word die mens gevang as die teëspoed kom, as dit hom skielik oorval. -Die Bybel
die-mens-ken-selfs-nie-die-tyd-van-sy-dood-nie-soos-visse-wat-gevang-word-in-'n-net-soos-voëls-wat-gevang-word-in-'n-wip-so-word-die-mens-gevang-as
Wat jy ook al in gebed vra, bid die mens vir 'n wonderwerk. Elke gebed word gereduseer tot dit:
wat-jy-ook-al-in-gebed-vra-bid-die-mens-vir-'n-wonderwerk-elke-gebed-word-gereduseer-tot-dit-grote-god-gee-assebleif-dat-twee-keer-twee-nie-vier-is
Om God te dien is goed vir die mens. Maar die gebed word as 'n makliker soort diens beskou en word dus meer gekies. -Benjamin Franklin
om-god-te-dien-is-goed-vir-die-mens-maar-die-gebed-word-as-'n-makliker-soort-diens-beskou-word-dus-meer-gekies