'n Mens kan op min dinge staatmaak in 'n politieke demokrasie behalwe die mense se geloof dat een redder van die wêreld op 'n slag genoeg is.


'n-mens-kan-op-min-dinge-staatmaak-in-'n-politieke-demokrasie-behalwe-die-mense-se-geloof-dat-een-redder-van-die-wêreld-op-'n-slag-genoeg-is
alistair cooke'nmenskanopmindingestaatmaakinpolitiekedemokrasiebehalwediemensesegeloofdateenreddervanwêreldslaggenoegisn mensmens kankan opop minmin dingedinge staatmaakstaatmaak inin 'nn politiekepolitieke demokrasiedemokrasie behalwebehalwe diedie mensemense sese geloofgeloof datdat eeneen redderredder vanvan diedie wêreldwêreld opop 'nn slagslag genoeggenoeg isn mens kanmens kan opkan op minop min dingemin dinge staatmaakdinge staatmaak instaatmaak in 'nin 'n politieken politieke demokrasiepolitieke demokrasie behalwedemokrasie behalwe diebehalwe die mensedie mense semense se geloofse geloof datgeloof dat eendat een reddereen redder vanredder van dievan die wêrelddie wêreld opwêreld op 'nop 'n slagn slag genoegslag genoeg isn mens kan opmens kan op minkan op min dingeop min dinge staatmaakmin dinge staatmaak indinge staatmaak in 'nstaatmaak in 'n politiekein 'n politieke demokrasien politieke demokrasie behalwepolitieke demokrasie behalwe diedemokrasie behalwe die mensebehalwe die mense sedie mense se geloofmense se geloof datse geloof dat eengeloof dat een redderdat een redder vaneen redder van dieredder van die wêreldvan die wêreld opdie wêreld op 'nwêreld op 'n slagop 'n slag genoegn slag genoeg isn mens kan op minmens kan op min dingekan op min dinge staatmaakop min dinge staatmaak inmin dinge staatmaak in 'ndinge staatmaak in 'n politiekestaatmaak in 'n politieke demokrasiein 'n politieke demokrasie behalwen politieke demokrasie behalwe diepolitieke demokrasie behalwe die mensedemokrasie behalwe die mense sebehalwe die mense se geloofdie mense se geloof datmense se geloof dat eense geloof dat een reddergeloof dat een redder vandat een redder van dieeen redder van die wêreldredder van die wêreld opvan die wêreld op 'ndie wêreld op 'n slagwêreld op 'n slag genoegop 'n slag genoeg is

Die werkers het niks om te verloor behalwe hul kettings. Hulle kan 'n wêreld wen. Werkers van die wêreld, verenig!Ek is gedwing om te glo dat die enigste hoop om geregtigheid vir die samelewing of die individu te verkry, geleë is in ware filosofie, en dat die mensdom geen ontsnapping van probleme sal hê totdat of werklike filosowe politieke mag verwerf, of politici deur een of ander wonderwerk filosowe word.God, gee ons die genade om met kalmte die dinge te aanvaar wat nie verander kan word nie, die moed om die dinge te verander wat behoort gewysig te word, en die wysheid om die een van die ander te onderskei.As die demokrasie reg moet funksioneer, moet dit aanvaar dat daar 'n mate van bekwaamheid en gesonde verstand en opvoedingsvlak by die gemiddelde mens is. In dié siening van demokrasie, is die goed ingeligte burger die beste waarborg teen magsvergrype van enige deel van die sosiale lewe - polities, ekonomies, militêr, of geestelik. Ideaal genome beteken dit dat ons by die gemiddelde persoon die kuns van intelligensie, 'n waardering vir kritiese denke en 'n mate van rasionaliteit kweek.Dit is verskriklik belangrik dat ons altyd daardie reg voorbehou dat ons van mekaar moet, mag en kan verskil. Ons is nie hier om eensgesind te wees nie. Dit is stimulerend en dit is die dinge wat Afrikaans sal laat oorleef, as ons kan leer om te ontleer die ou kodes dat jy nie eintlik jou mond of jou bek te veel mag oopmaak nie.Ons is waarskynlik soos 'n klomp bekeerde alkoholiste. Ons drink nie meer nie, maar elke slag as jy by daardie kroeg verbygaan, dan ruk daardie elmboog nog so. Ek bedoel dat as ons 'n klomp mense soos hierdie bymekaarmaak, dan dink mense onmiddellik in terme waarskynlik van 'n stryddag en van 'n gekonkel en 'n gekoukus en so aan. Maar ons gaan probeer om soos ordentlike beheerde alkoholiste heeltemal oop kaarte te speel, van voor tot agter, en om so onafrikaans soos moontlik te werk te gaan.