'n Mens kan op min dinge staatmaak in 'n politieke demokrasie behalwe die mense se geloof dat een redder van die wêreld op 'n slag genoeg is.


'n-mens-kan-op-min-dinge-staatmaak-in-'n-politieke-demokrasie-behalwe-die-mense-se-geloof-dat-een-redder-van-die-wêreld-op-'n-slag-genoeg-is
alistair cooke'nmenskanopmindingestaatmaakinpolitiekedemokrasiebehalwediemensesegeloofdateenreddervanwêreldslaggenoegisn mensmens kankan opop minmin dingedinge staatmaakstaatmaak inin 'nn politiekepolitieke demokrasiedemokrasie behalwebehalwe diedie mensemense sese geloofgeloof datdat eeneen redderredder vanvan diedie wêreldwêreld opop 'nn slagslag genoeggenoeg isn mens kanmens kan opkan op minop min dingemin dinge staatmaakdinge staatmaak instaatmaak in 'nin 'n politieken politieke demokrasiepolitieke demokrasie behalwedemokrasie behalwe diebehalwe die mensedie mense semense se geloofse geloof datgeloof dat eendat een reddereen redder vanredder van dievan die wêrelddie wêreld opwêreld op 'nop 'n slagn slag genoegslag genoeg isn mens kan opmens kan op minkan op min dingeop min dinge staatmaakmin dinge staatmaak indinge staatmaak in 'nstaatmaak in 'n politiekein 'n politieke demokrasien politieke demokrasie behalwepolitieke demokrasie behalwe diedemokrasie behalwe die mensebehalwe die mense sedie mense se geloofmense se geloof datse geloof dat eengeloof dat een redderdat een redder vaneen redder van dieredder van die wêreldvan die wêreld opdie wêreld op 'nwêreld op 'n slagop 'n slag genoegn slag genoeg isn mens kan op minmens kan op min dingekan op min dinge staatmaakop min dinge staatmaak inmin dinge staatmaak in 'ndinge staatmaak in 'n politiekestaatmaak in 'n politieke demokrasiein 'n politieke demokrasie behalwen politieke demokrasie behalwe diepolitieke demokrasie behalwe die mensedemokrasie behalwe die mense sebehalwe die mense se geloofdie mense se geloof datmense se geloof dat eense geloof dat een reddergeloof dat een redder vandat een redder van dieeen redder van die wêreldredder van die wêreld opvan die wêreld op 'ndie wêreld op 'n slagwêreld op 'n slag genoegop 'n slag genoeg is

Die werkers het niks om te verloor behalwe hul kettings. Hulle kan 'n wêreld wen. Werkers van die wêreld, verenig! -Karl Marx
die-werkers-het-niks-om-te-verloor-behalwe-hul-kettings-hulle-kan-'n-wêreld-wen-werkers-van-die-wêreld-verenig