'n Mens het letterkunde in jou lewe nodig, want daarsonder gaan jy agteruit.


'n-mens-het-letterkunde-in-jou-lewe-nodig-want-daarsonder-gaan-jy-agteruit
nelson mandela'nmenshetletterkundeinjoulewenodigwantdaarsondergaanjyagteruitn mensmens hethet letterkundeletterkunde inin joujou lewelewe nodigwant daarsonderdaarsonder gaangaan jyjy agteruitn mens hetmens het letterkundehet letterkunde inletterkunde in jouin jou lewejou lewe nodigwant daarsonder gaandaarsonder gaan jygaan jy agteruitn mens het letterkundemens het letterkunde inhet letterkunde in jouletterkunde in jou lewein jou lewe nodigwant daarsonder gaan jydaarsonder gaan jy agteruitn mens het letterkunde inmens het letterkunde in jouhet letterkunde in jou leweletterkunde in jou lewe nodigwant daarsonder gaan jy agteruit

Die rym neem ook 'n hele lewe in beslag:jou doen en dink, jou soek na ander en jou wag. -D.J. Opperman
die-rym-neem-ook-'n-hele-lewe-in-beslagjou-doen-dink-jou-soek-na-ander-jou-wag
Solank as wat ek iets nodig het, het ek 'n rede om te leef. Tevredenheid is die dood. -George Bernard Shaw
solank-as-wat-ek-iets-nodig-het-het-ek-'n-rede-om-te-leef-tevredenheid-is-die-dood
Letterkunde is 'n vak wat die lewe self reflekteer en is dus so ruim dat alle pogings tot definiëring van die vak te kort skiet. -Hennie Aucamp
letterkunde-is-'n-vak-wat-die-lewe-self-reflekteer-is-dus-so-ruim-dat-alle-pogings-tot-definiëring-van-die-vak-te-kort-skiet
Kuns om die kuns, letterkunde bloot ter wille van die letterkunde, kan floreer soos 'n wasblom in 'n glaskas. -Chris Barnard
kuns-om-die-kuns-letterkunde-bloot-ter-wille-van-die-letterkunde-kan-floreer-soos-'n-wasblom-in-'n-glaskas
Jy wil as gevoelige mens wat die lewe liefhet, getuig van daardie lewe, van sy goed en sy kwaad, want dié is een. -Uys Krige
jy-wil-as-gevoelige-mens-wat-die-lewe-liefhet-getuig-van-daardie-lewe-van-sy-goed-sy-kwaad-want-dié-is-een