'n Mens bie in die begin omdat jy die artikel wil hê. Naderhand bie jy omdat die ander hom wil hê.


'n-mens-bie-in-die-begin-omdat-jy-die-artikel-wil-hê-naderhand-bie-jy-omdat-die-ander-hom-wil-hê
c.j. langenhoven'nmensbieindiebeginomdatjyartikelwilnaderhandanderhomn mensmens biebie inin diedie beginbegin omdatomdat jyjy diedie artikelartikel wilwil hêbie jyjy omdatomdat dieander homhom wilwil hên mens biemens bie inbie in diein die begindie begin omdatbegin omdat jyomdat jy diejy die artikeldie artikel wilartikel wil hênaderhand bie jybie jy omdatjy omdat dieomdat die anderdie ander homander hom wilhom wil hên mens bie inmens bie in diebie in die beginin die begin omdatdie begin omdat jybegin omdat jy dieomdat jy die artikeljy die artikel wildie artikel wil hênaderhand bie jy omdatbie jy omdat diejy omdat die anderomdat die ander homdie ander hom wilander hom wil hên mens bie in diemens bie in die beginbie in die begin omdatin die begin omdat jydie begin omdat jy diebegin omdat jy die artikelomdat jy die artikel wiljy die artikel wil hênaderhand bie jy omdat diebie jy omdat die anderjy omdat die ander homomdat die ander hom wildie ander hom wil hê

Jy sê
jy-sê-ja-waar-jy-moes-nee-gesê-het-omdat-jy-die-ander-nie-wil-aanstoot-gee-nie-maar-reken-hoe-het-hy-jou-aanstoot-gegee-met-sy-versoek
Duidelik en openhartig - dit moet jou benadering wees as jy jou eie gedagtes wil verberg en die ander ouens van stryk wil bring. -Benjamin Disraeli
duidelik-openhartig-dit-moet-jou-benadering-wees-as-jy-jou-eie-gedagtes-wil-verberg-die-ander-ouens-van-stryk-wil-bring
U spreek van geloof - wat is geloof? Here, U wil, nie my wil, geskiede! Ek vernietig my onder Gods wil! -J.H. de la Rey
u-spreek-van-geloof-wat-is-geloof-here-u-wil-nie-my-wil-geskiede-ek-vernietig-my-onder-gods-wil
Behandel jou meerdere met beleefdheid omdat dit jou plig is; jou gelyke omdat dit jou plesier is; jou mindere omdat dit jou voorreg is. -C.J. Langenhoven
behandel-jou-meerdere-met-beleefdheid-omdat-dit-jou-plig-is-jou-gelyke-omdat-dit-jou-plesier-is-jou-mindere-omdat-dit-jou-voorreg-is
Moenie skryf om ongevraagde raad aan te bie nie. Jy weet nie of die man nie miskien te dom is om te weet dat jy slimmer is as hy nie. -C.J. Langenhoven
moenie-skryf-om-ongevraagde-raad-aan-te-bie-nie-jy-weet-nie-of-die-man-nie-miskien-te-dom-is-om-te-weet-dat-jy-slimmer-is-as-hy-nie