'n Man wat sy toevlug tot 'n leuen moet neem, vind dikwels uit dat hy in 'n huis gaan skuil het wat nie 'n agterdeur het nie.


'n-man-wat-sy-toevlug-tot-'n-leuen-moet-neem-vind-dikwels-uit-dat-hy-in-'n-huis-gaan-skuil-het-wat-nie-'n-agterdeur-het-nie
c.j. langenhoven'nmanwatsytoevlugtotleuenmoetneemvinddikwelsuitdathyinhuisgaanskuilhetnieagterdeurnien manman watwat sysy toevlugtoevlug tottot 'nn leuenleuen moetmoet neemvind dikwelsdikwels uituit datdat hyhy inin 'nn huishuis gaangaan skuilskuil hethet watwat nienie 'nn agterdeuragterdeur hethet nien man watman wat sywat sy toevlugsy toevlug tottoevlug tot 'ntot 'n leuenn leuen moetleuen moet neemvind dikwels uitdikwels uit datuit dat hydat hy inhy in 'nin 'n huisn huis gaanhuis gaan skuilgaan skuil hetskuil het wathet wat niewat nie 'nnie 'n agterdeurn agterdeur hetagterdeur het nien man wat syman wat sy toevlugwat sy toevlug totsy toevlug tot 'ntoevlug tot 'n leuentot 'n leuen moetn leuen moet neemvind dikwels uit datdikwels uit dat hyuit dat hy indat hy in 'nhy in 'n huisin 'n huis gaann huis gaan skuilhuis gaan skuil hetgaan skuil het watskuil het wat niehet wat nie 'nwat nie 'n agterdeurnie 'n agterdeur hetn agterdeur het nien man wat sy toevlugman wat sy toevlug totwat sy toevlug tot 'nsy toevlug tot 'n leuentoevlug tot 'n leuen moettot 'n leuen moet neemvind dikwels uit dat hydikwels uit dat hy inuit dat hy in 'ndat hy in 'n huishy in 'n huis gaanin 'n huis gaan skuiln huis gaan skuil hethuis gaan skuil het watgaan skuil het wat nieskuil het wat nie 'nhet wat nie 'n agterdeurwat nie 'n agterdeur hetnie 'n agterdeur het nie

Aanneemlikheid en waarskynlikheid is die lewensbloed van 'n leuen. 'n Leuen wat uit die staanspoor uit nie geglo word nie is 'n doodgebore duiweltjie. -C.J. Langenhoven
aanneemlikheid-waarskynlikheid-is-die-lewensbloed-van-'n-leuen-'n-leuen-wat-uit-die-staanspoor-uit-nie-geglo-word-nie-is-'n-doodgebore-duiweltjie
Ek is dikwels op my knieë gedryf deur die oorweldigende sekerheid dat ek nêrens elders het om heen te gaan nie. My eie wysheid, en die van die mense rondom my, het onvoldoende gelyk vir die dag. -Abraham Lincoln
ek-is-dikwels-op-my-knieë-gedryf-deur-die-oorweldigende-sekerheid-dat-ek-nêrens-elders-het-om-heen-te-gaan-nie-my-eie-wysheid-die-van-die-mense
Die ryk man het mos nie nodig om so suinig te wees nie. Maar hy is nie 'n ryk man wat suinig geword het nie: hy is 'n suinige man wat ryk geword het. -C.J. Langenhoven
die-ryk-man-het-mos-nie-nodig-om-so-suinig-te-wees-nie-maar-hy-is-nie-'n-ryk-man-wat-suinig-geword-het-nie-hy-is-'n-suinige-man-wat-ryk-geword-het
Die man wat ál dae lekker kos het, eet nooit lekker nie; en die man wat heeljaar vakansie hou, het geen één rusdag nie. -C.J. Langenhoven
die-man-wat-ál-dae-lekker-kos-het-eet-nooit-lekker-nie-die-man-wat-heeljaar-vakansie-hou-het-geen-één-rusdag-nie
'n Man wat nog nooit self iets bymekaar gemaak het nie, het altyd slim planne hoedat 'n ander sy geld behoort te gebruik wat daarvoor gewerk het. -C.J. Langenhoven
'n-man-wat-nog-nooit-self-iets-bymekaar-gemaak-het-nie-het-altyd-slim-planne-hoedat-'n-ander-sy-geld-behoort-te-gebruik-wat-daarvoor-gewerk-het