'n Man wat nog nooit self iets bymekaar gemaak het nie, het altyd slim planne hoedat 'n ander sy geld behoort te gebruik wat daarvoor gewerk het.


'n-man-wat-nog-nooit-self-iets-bymekaar-gemaak-het-nie-het-altyd-slim-planne-hoedat-'n-ander-sy-geld-behoort-te-gebruik-wat-daarvoor-gewerk-het
c.j. langenhoven'nmanwatnognooitselfietsbymekaargemaakhetniealtydslimplannehoedatandersygeldbehoorttegebruikdaarvoorgewerkhetn manman watwat nognog nooitnooit selfself ietsiets bymekaarbymekaar gemaakgemaak hethet niehet altydaltyd slimslim planneplanne hoedathoedat 'nander sysy geldgeld behoortbehoort tete gebruikgebruik watwat daarvoorgewerk hetn man watman wat nogwat nog nooitnog nooit selfnooit self ietsself iets bymekaariets bymekaar gemaakbymekaar gemaak hetgemaak het niehet altyd slimaltyd slim planneslim planne hoedatplanne hoedat 'nhoedat 'n andern ander syander sy geldsy geld behoortgeld behoort tebehoort te gebruikte gebruik watgebruik wat daarvoorwat daarvoor gewerkdaarvoor gewerk hetn man wat nogman wat nog nooitwat nog nooit selfnog nooit self ietsnooit self iets bymekaarself iets bymekaar gemaakiets bymekaar gemaak hetbymekaar gemaak het niehet altyd slim plannealtyd slim planne hoedatslim planne hoedat 'nplanne hoedat 'n anderhoedat 'n ander syn ander sy geldander sy geld behoortsy geld behoort tegeld behoort te gebruikbehoort te gebruik watte gebruik wat daarvoorgebruik wat daarvoor gewerkwat daarvoor gewerk hetn man wat nog nooitman wat nog nooit selfwat nog nooit self ietsnog nooit self iets bymekaarnooit self iets bymekaar gemaakself iets bymekaar gemaak hetiets bymekaar gemaak het niehet altyd slim planne hoedataltyd slim planne hoedat 'nslim planne hoedat 'n anderplanne hoedat 'n ander syhoedat 'n ander sy geldn ander sy geld behoortander sy geld behoort tesy geld behoort te gebruikgeld behoort te gebruik watbehoort te gebruik wat daarvoorte gebruik wat daarvoor gewerkgebruik wat daarvoor gewerk het

Kennis het nog altyd die meeste gebaat by daardie boeke waarop die drukkers 'n verlies gemaak het. -Thomas Fuller
kennis-het-nog-altyd-die-meeste-gebaat-by-daardie-boeke-waarop-die-drukkers-'n-verlies-gemaak-het
Afrikaans was nog altyd te veel van 'n witmanstaal. Ons het dit nog nooit gesien as 'n taal van Afrika nie. -Jan Rabie
afrikaans-was-nog-altyd-te-veel-van-'n-witmanstaal-ons-het-dit-nog-nooit-gesien-as-'n-taal-van-afrika-nie
Die man wat ál dae lekker kos het, eet nooit lekker nie; en die man wat heeljaar vakansie hou, het geen één rusdag nie. -C.J. Langenhoven
die-man-wat-ál-dae-lekker-kos-het-eet-nooit-lekker-nie-die-man-wat-heeljaar-vakansie-hou-het-geen-één-rusdag-nie
Elke artikel wat hy maak is 'n nuwe skoonheid waarvan hy die skepper is: dis syne en 'n ander kon dit nie so gemaak het nie, want sy siel het hy daarin uitgegiet. -C.J. Langenhoven
elke-artikel-wat-hy-maak-is-'n-nuwe-skoonheid-waarvan-hy-die-skepper-is-dis-syne-'n-ander-kon-dit-nie-so-gemaak-het-nie-want-sy-siel-het-hy-daarin