'n Luiaard ploeg nie in die saaityd nie en soek in die oestyd na iets wat nie daar is nie.


'n-luiaard-ploeg-nie-in-die-saaityd-nie-soek-in-die-oestyd-na-iets-wat-nie-daar-is-nie
die bybel'nluiaardploegnieindiesaaitydsoekoestydnaietswatdaarisnien luiaardluiaard ploegploeg nienie inin diedie saaitydsaaityd nienie enen soeksoek inin diedie oestydoestyd nana ietsiets watwat nienie daardaar isis nien luiaard ploegluiaard ploeg nieploeg nie innie in diein die saaityddie saaityd niesaaityd nie ennie en soeken soek insoek in diein die oestyddie oestyd naoestyd na ietsna iets watiets wat niewat nie daarnie daar isdaar is nien luiaard ploeg nieluiaard ploeg nie inploeg nie in dienie in die saaitydin die saaityd niedie saaityd nie ensaaityd nie en soeknie en soek inen soek in diesoek in die oestydin die oestyd nadie oestyd na ietsoestyd na iets watna iets wat nieiets wat nie daarwat nie daar isnie daar is nien luiaard ploeg nie inluiaard ploeg nie in dieploeg nie in die saaitydnie in die saaityd niein die saaityd nie endie saaityd nie en soeksaaityd nie en soek innie en soek in dieen soek in die oestydsoek in die oestyd nain die oestyd na ietsdie oestyd na iets watoestyd na iets wat niena iets wat nie daariets wat nie daar iswat nie daar is nie

Daar is geen luiaard wat glad nie wil werk nie. Hy verlang maar net na 'n ander soort werk as die wat hy nou moet doen. -C.J. Langenhoven
daar-is-geen-luiaard-wat-glad-nie-wil-werk-nie-hy-verlang-maar-net-na-'n-ander-soort-werk-as-die-wat-hy-nou-moet-doen
Om die luiaard gisteraand nie moeg was nie, het hy vannag nie gerus nie en daarom is hy vanmôre nog lui. -C.J. Langenhoven
om-die-luiaard-gisteraand-nie-moeg-was-nie-het-hy-vannag-nie-gerus-nie-daarom-is-hy-vanmôre-nog-lui
Daar is nie iets soos 'n morele of 'n immorele boek nie. Boeke if of goed geskryf of slef geskryf. -Oscar Wilde
daar-is-nie-iets-soos-'n-morele-of-'n-immorele-boek-nie-boeke-if-of-goed-geskryf-of-slef-geskryf