'n Goeie ambagsman kry nooit sy werk na sy eie sin nie; 'n slegte kry dit nooit na die sin van sy klandisie nie.


'n-goeie-ambagsman-kry-nooit-sy-werk-na-sy-eie-sin-nie-'n-slegte-kry-dit-nooit-na-die-sin-van-sy-klandisie-nie
c.j. langenhoven'ngoeieambagsmankrynooitsywerknaeiesinnieslegteditdievanklandisienien goeiegoeie ambagsmanambagsman krykry nooitnooit sysy werkwerk nana sysy eieeie sinsin nien slegteslegte krykry ditdit nooitnooit nana diedie sinsin vanvan sysy klandisieklandisie nien goeie ambagsmangoeie ambagsman kryambagsman kry nooitkry nooit synooit sy werksy werk nawerk na syna sy eiesy eie sineie sin nien slegte kryslegte kry ditkry dit nooitdit nooit nanooit na diena die sindie sin vansin van syvan sy klandisiesy klandisie nien goeie ambagsman krygoeie ambagsman kry nooitambagsman kry nooit sykry nooit sy werknooit sy werk nasy werk na sywerk na sy eiena sy eie sinsy eie sin nien slegte kry ditslegte kry dit nooitkry dit nooit nadit nooit na dienooit na die sinna die sin vandie sin van sysin van sy klandisievan sy klandisie nien goeie ambagsman kry nooitgoeie ambagsman kry nooit syambagsman kry nooit sy werkkry nooit sy werk nanooit sy werk na sysy werk na sy eiewerk na sy eie sinna sy eie sin nien slegte kry dit nooitslegte kry dit nooit nakry dit nooit na diedit nooit na die sinnooit na die sin vanna die sin van sydie sin van sy klandisiesin van sy klandisie nie

As jy jou werk sleg doen omdat jy jou loon te min beskou, sal jy nooit goeie werk doen nie: want jy sal nooit genoeg loon kry na jou eie sin nie. -C.J. Langenhoven
as-jy-jou-werk-sleg-doen-omdat-jy-jou-loon-te-min-beskou-sal-jy-nooit-goeie-werk-doen-nie-want-jy-sal-nooit-genoeg-loon-kry-na-jou-eie-sin-nie
Die slegte ambagsman beveel sy werk aan; goeie werk beveel sy ambagsman aan. -C.J. Langenhoven
die-slegte-ambagsman-beveel-sy-werk-aan-goeie-werk-beveel-sy-ambagsman-aan
En vêrder die boer wat nie saai nie sal nie misoeste kry nie, maar hy sal geen goeie ook kry nie. -C.J. Langenhoven
en-vêrder-die-boer-wat-nie-saai-nie-sal-nie-misoeste-kry-nie-maar-hy-sal-geen-goeie-ook-kry-nie
Goeie toesig is die kuns om gemiddelde mense te kry om superieure werk te verrig. -Unknown
goeie-toesig-is-die-kuns-om-gemiddelde-mense-te-kry-om-superieure-werk-te-verrig
Dis net so moeilik om maklikheid in die ou wêreld te kry as wat dit maklik is om moeilikheid te kry. -C.J. Langenhoven
dis-net-so-moeilik-om-maklikheid-in-die-wêreld-te-kry-as-wat-dit-maklik-is-om-moeilikheid-te-kry