'n Filosoof is 'n man bo in 'n ballon, met sy familie en vriende wat die toue onder op die grond vashou en probeer om hom aarde toe te bring.


'n-filosoof-is-'n-man-bo-in-'n-ballon-met-sy-familie-vriende-wat-die-toue-onder-op-die-grond-vashou-probeer-om-hom-aarde-toe-te-bring
louisa may alcott'nfilosoofismanboinballonmetsyfamilievriendewatdietoueonderopgrondvashouprobeeromhomaardetoetebringn filosooffilosoof isis 'nn manman bobo inin 'nn ballonmet sysy familiefamilie enen vriendevriende watwat diedie touetoue onderonder opop diedie grondgrond vashouvashou enen probeerprobeer omom homhom aardeaarde toetoe tete bringn filosoof isfilosoof is 'nis 'n mann man boman bo inbo in 'nin 'n ballonmet sy familiesy familie enfamilie en vriendeen vriende watvriende wat diewat die touedie toue ondertoue onder oponder op dieop die gronddie grond vashougrond vashou envashou en probeeren probeer omprobeer om homom hom aardehom aarde toeaarde toe tetoe te bringn filosoof is 'nfilosoof is 'n manis 'n man bon man bo inman bo in 'nbo in 'n ballonmet sy familie ensy familie en vriendefamilie en vriende waten vriende wat dievriende wat die touewat die toue onderdie toue onder optoue onder op dieonder op die grondop die grond vashoudie grond vashou engrond vashou en probeervashou en probeer omen probeer om homprobeer om hom aardeom hom aarde toehom aarde toe teaarde toe te bringn filosoof is 'n manfilosoof is 'n man bois 'n man bo inn man bo in 'nman bo in 'n ballonmet sy familie en vriendesy familie en vriende watfamilie en vriende wat dieen vriende wat die touevriende wat die toue onderwat die toue onder opdie toue onder op dietoue onder op die grondonder op die grond vashouop die grond vashou endie grond vashou en probeergrond vashou en probeer omvashou en probeer om homen probeer om hom aardeprobeer om hom aarde toeom hom aarde toe tehom aarde toe te bring

As ek die begeerte mog waag, sou ek dit graag so wil hê dat die engel wat my kom haal huis toe, my daar bring met die verslag:
as-ek-die-begeerte-mog-waag-sou-ek-dit-graag-so-wil-hê-dat-die-engel-wat-my-kom-haal-huis-toe-my-daar-bring-met-die-verslag-ek-het-hom-by-sy-werk
Wat ek van Job die meeste bewonder is nie die geduld wat hy onder teëspoed betoon het nie, maar dié wat hom gekeer het dat hy sy drie vriende nie een vir een by die deur uitgeskop het nie. -C.J. Langenhoven
wat-ek-van-job-die-meeste-bewonder-is-nie-die-geduld-wat-hy-onder-teëspoed-betoon-het-nie-maar-dié-wat-hom-gekeer-het-dat-hy-sy-drie-vriende-nie-een
As 'n koringkorrel nie in die grond val en sterwe nie, bly hy net een; maar as hy sterwe, bring hy 'n groot oes in. -Die Bybel
as-'n-koringkorrel-nie-in-die-grond-val-sterwe-nie-bly-hy-net-een-maar-as-hy-sterwe-bring-hy-'n-groot-oes-in
'n Argitek moet so min in stede woon soos 'n skilder. Stuur hom na ons heuwels en laat hom daar 'n studie maak van wat die natuur bedoel met 'n steunboog en wat met 'n koepel. -John Ruskin
'n-argitek-moet-so-min-in-stede-woon-soos-'n-skilder-stuur-hom-na-ons-heuwels-laat-hom-daar-'n-studie-maak-van-wat-die-natuur-bedoel-met-'n
Wie sy grond bewerk, het volop om te eet; wie hom besig hou met nuttelose dinge, het nie verstand nie. -Die Bybel
wie-sy-grond-bewerk-het-volop-om-te-eet-wie-hom-besig-hou-met-nuttelose-dinge-het-nie-verstand-nie
Want rykdom het aan vriende geen gebrek,En wie in nood tot 'n slegte vriend hom wend,Maak hom 'n vyand tot die bitter end. -William Shakespeare
want-rykdom-het-aan-vriende-geen-gebreken-wie-in-nood-tot-'n-slegte-vriend-hom-wendmaak-hom-'n-vyand-tot-die-bitter-end