'n Ekonoom: die enigste professionele mens wat sien iets werk in die praktyk en dan bekommerd wonder of dit in teorie werk.


'n-ekonoom-die-enigste-professionele-mens-wat-iets-werk-in-die-praktyk-dan-bekommerd-wonder-of-dit-in-teorie-werk
ronald reagan'nekonoomdieenigsteprofessionelemenswatietswerkinpraktykdanbekommerdwonderofditteoriewerkn ekonoomdie enigsteenigste professioneleprofessionele mensmens watwat siensien ietsiets werkwerk inin diedie praktykpraktyk enen dandan bekommerdbekommerd wonderdit inin teorieteorie werkdie enigste professioneleenigste professionele mensprofessionele mens watmens wat sienwat sien ietssien iets werkiets werk inwerk in diein die praktykdie praktyk enpraktyk en danen dan bekommerddan bekommerd wonderwonder of ditdit in teoriein teorie werkdie enigste professionele mensenigste professionele mens watprofessionele mens wat sienmens wat sien ietswat sien iets werksien iets werk iniets werk in diewerk in die praktykin die praktyk endie praktyk en danpraktyk en dan bekommerden dan bekommerd wonderbekommerd wonder of ditwonder of dit indit in teorie werkdie enigste professionele mens watenigste professionele mens wat sienprofessionele mens wat sien ietsmens wat sien iets werkwat sien iets werk insien iets werk in dieiets werk in die praktykwerk in die praktyk enin die praktyk en dandie praktyk en dan bekommerdpraktyk en dan bekommerd wonderdan bekommerd wonder of ditbekommerd wonder of dit inwonder of dit in teorie

Die oomblik wat jy iets groots sien, wil jy dit nasionaliseer. -Winston Churchill
die-oomblik-wat-jy-iets-groots-wil-jy-dit-nasionaliseer
Maak vir die man wat nie omgee nie goeie werk. Die man wat omgee sal dit by hom sien en ook by jou kom bestel. -C.J. Langenhoven
maak-vir-die-man-wat-nie-omgee-nie-goeie-werk-die-man-wat-omgee-sal-dit-by-hom-ook-by-jou-kom-bestel
Daar is geen luiaard wat glad nie wil werk nie. Hy verlang maar net na 'n ander soort werk as die wat hy nou moet doen. -C.J. Langenhoven
daar-is-geen-luiaard-wat-glad-nie-wil-werk-nie-hy-verlang-maar-net-na-'n-ander-soort-werk-as-die-wat-hy-nou-moet-doen
Die enigste tyd wanneer gespaarde geld niks werk is nie, is wanneer jy 'n goedkoop artikel gekoop het. -C.J. Langenhoven
die-enigste-tyd-wanneer-gespaarde-geld-niks-werk-is-nie-is-wanneer-jy-'n-goedkoop-artikel-gekoop-het