'n Diplomaat is vandag niks meer as 'n hoofkelner wat af en toe toegelaat word om te sit nie.


'n-diplomaat-is-vandag-niks-meer-as-'n-hoofkelner-wat-af-toe-toegelaat-word-om-te-sit-nie
peter ustinov'ndiplomaatisvandagniksmeerashoofkelnerwataftoetoegelaatwordomtesitnien diplomaatdiplomaat isis vandagvandag niksniks meermeer asas 'nn hoofkelnerhoofkelner watwat afaf enen toetoe toegelaattoegelaat wordword omom tete sitsit nien diplomaat isdiplomaat is vandagis vandag niksvandag niks meerniks meer asmeer as 'nas 'n hoofkelnern hoofkelner wathoofkelner wat afwat af enaf en toeen toe toegelaattoe toegelaat wordtoegelaat word omword om teom te sitte sit nien diplomaat is vandagdiplomaat is vandag niksis vandag niks meervandag niks meer asniks meer as 'nmeer as 'n hoofkelneras 'n hoofkelner watn hoofkelner wat afhoofkelner wat af enwat af en toeaf en toe toegelaaten toe toegelaat wordtoe toegelaat word omtoegelaat word om teword om te sitom te sit nien diplomaat is vandag niksdiplomaat is vandag niks meeris vandag niks meer asvandag niks meer as 'nniks meer as 'n hoofkelnermeer as 'n hoofkelner watas 'n hoofkelner wat afn hoofkelner wat af enhoofkelner wat af en toewat af en toe toegelaataf en toe toegelaat worden toe toegelaat word omtoe toegelaat word om tetoegelaat word om te sitword om te sit nie

Die boompie wat vandag geplant en met my bloed benat word, sal groei en groot word, en heerlike vrugte vir ons volk dra. -Jopie Fourie
die-boompie-wat-vandag-geplant-met-my-bloed-benat-word-sal-groei-groot-word-heerlike-vrugte-vir-ons-volk-dra
Dit is nie 'n roman wat liggies eenkant toe gestoot moet word nie. Dit moet met groot krag gegooi word. -Dorothy Parker
dit-is-nie-'n-roman-wat-liggies-eenkant-toe-gestoot-moet-word-nie-dit-moet-met-groot-krag-gegooi-word