'n Digter moenie lank tussen dieselfde mense woonmaar altyd afskeid neem van plekke en persoonsodat hy eensaam swerwend nuwe vergesigte sienen in sy swerflings suiwer die kuns kan dien.


'n-digter-moenie-lank-tussen-dieselfde-mense-woonmaar-altyd-afskeid-neem-van-plekke-persoonsodat-hy-eensaam-swerwend-nuwe-vergesigte-sienen-in-sy
d.j. opperman'ndigtermoenielanktussendieselfdemensewoonmaaraltydafskeidneemvanplekkepersoonsodathyeensaamswerwendnuwevergesigtesieneninsyswerflingssuiwerdiekunskandienn digterdigter moeniemoenie lanklank tussentussen dieselfdedieselfde mensemense woonmaarwoonmaar altydaltyd afskeidafskeid neemneem vanvan plekkeplekke enen persoonsodatpersoonsodat hyhy eensaameensaam swerwendswerwend nuwenuwe vergesigtevergesigte sienensienen inin sysy swerflingsswerflings suiwersuiwer diedie kunskuns kankan dienn digter moeniedigter moenie lankmoenie lank tussenlank tussen dieselfdetussen dieselfde mensedieselfde mense woonmaarmense woonmaar altydwoonmaar altyd afskeidaltyd afskeid neemafskeid neem vanneem van plekkevan plekke enplekke en persoonsodaten persoonsodat hypersoonsodat hy eensaamhy eensaam swerwendeensaam swerwend nuweswerwend nuwe vergesigtenuwe vergesigte sienenvergesigte sienen insienen in syin sy swerflingssy swerflings suiwerswerflings suiwer diesuiwer die kunsdie kuns kankuns kan dien

Daar is geen vinniger en fermer vriendskappe as die tussen mense wat lief is vir dieselfde boeke nie. -Irving Stone
daar-is-geen-vinniger-fermer-vriendskappe-as-die-tussen-mense-wat-lief-is-vir-dieselfde-boeke-nie
Gevatheid is altyd welkom en wis alle onderskeid tussen mense uit. Geen waardigheid, geen geleerdheid, geen sterk karakter kan staande bly teen gevatheid nie. -Ralph Waldo Emerson
gevatheid-is-altyd-welkom-wis-alle-onderskeid-tussen-mense-uit-geen-waardigheid-geen-geleerdheid-geen-sterk-karakter-kan-staande-bly-teen-gevatheid
Wanneer mense suiwer is, is wette van geen nut; wanneer mense korrup is, word wette oortree. -Benjamin Disraeli
wanneer-mense-suiwer-is-is-wette-van-geen-nut-wanneer-mense-korrup-is-word-wette-oortree
Waardeer die werk van jou vrou. Jy kan nie op die aarde 'n ander kneg kry vir dieselfde diens en dieselfde prys nie. -C.J. Langenhoven
waardeer-die-werk-van-jou-vrou-jy-kan-nie-op-die-aarde-'n-ander-kneg-kry-vir-dieselfde-diens-dieselfde-prys-nie
Kuns om die kuns, letterkunde bloot ter wille van die letterkunde, kan floreer soos 'n wasblom in 'n glaskas. -Chris Barnard
kuns-om-die-kuns-letterkunde-bloot-ter-wille-van-die-letterkunde-kan-floreer-soos-'n-wasblom-in-'n-glaskas
Jy mag nie kan kies tussen jou vyand se haat en sy liefde nie, maar jy kan kies tussen sy haat en sy minagting. -C.J. Langenhoven
jy-mag-nie-kan-kies-tussen-jou-vyand-se-haat-sy-liefde-nie-maar-jy-kan-kies-tussen-sy-haat-sy-minagting