'n Arm mens word selfs deur sy buurman verstoot; 'n ryk man het baie vriende.


'n-arm-mens-word-selfs-deur-sy-buurman-verstoot-'n-ryk-man-het-baie-vriende
die bybel'narmmenswordselfsdeursybuurmanverstootrykmanhetbaievrienden armarm mensmens wordword selfsselfs deurdeur sysy buurmanbuurman verstootn rykryk manman hethet baiebaie vrienden arm mensarm mens wordmens word selfsword selfs deurselfs deur sydeur sy buurmansy buurman verstootn ryk manryk man hetman het baiehet baie vrienden arm mens wordarm mens word selfsmens word selfs deurword selfs deur syselfs deur sy buurmandeur sy buurman verstootn ryk man hetryk man het baieman het baie vrienden arm mens word selfsarm mens word selfs deurmens word selfs deur syword selfs deur sy buurmanselfs deur sy buurman verstootn ryk man het baieryk man het baie vriende

Die ryk man het mos nie nodig om so suinig te wees nie. Maar hy is nie 'n ryk man wat suinig geword het nie: hy is 'n suinige man wat ryk geword het. -C.J. Langenhoven
die-ryk-man-het-mos-nie-nodig-om-so-suinig-te-wees-nie-maar-hy-is-nie-'n-ryk-man-wat-suinig-geword-het-nie-hy-is-'n-suinige-man-wat-ryk-geword-het
Ek is liewer 'n arm man wat in 'n solder woon met baie boeke as 'n koning wat nie lief is vir lees nie. -Thomas Babington Macaulay
ek-is-liewer-'n-arm-man-wat-in-'n-solder-woon-met-baie-boeke-as-'n-koning-wat-nie-lief-is-vir-lees-nie
Die mens ken selfs nie die tyd van sy dood nie. Soos visse wat gevang word in 'n net, soos voëls wat gevang word in 'n wip, so word die mens gevang as die teëspoed kom, as dit hom skielik oorval. -Die Bybel
die-mens-ken-selfs-nie-die-tyd-van-sy-dood-nie-soos-visse-wat-gevang-word-in-'n-net-soos-voëls-wat-gevang-word-in-'n-wip-so-word-die-mens-gevang-as
Arm of ryk, die dood maak almal gelyk. -Spreekwoorde
arm-of-ryk-die-dood-maak-almal-gelyk
Bier word deur die mens gemaak, wyn deur God. -Martin Luther
bier-word-deur-die-mens-gemaak-wyn-deur-god