'n Argument is 'n kringloop.


'n-argument-is-'n-kringloop
spreekwoorde'nargumentiskringloopn argumentargument isis 'nn kringloopn argument isargument is 'nis 'n kringloopn argument is 'nargument is 'n kringloopn argument is 'n kringloop