'n Argitek moet so min in stede woon soos 'n skilder. Stuur hom na ons heuwels en laat hom daar 'n studie maak van wat die natuur bedoel met 'n steunboog en wat met 'n koepel.


'n-argitek-moet-so-min-in-stede-woon-soos-'n-skilder-stuur-hom-na-ons-heuwels-laat-hom-daar-'n-studie-maak-van-wat-die-natuur-bedoel-met-'n
john ruskin'nargitekmoetsomininstedewoonsoosskilderstuurhomnaonsheuwelslaatdaarstudiemaakvanwatdienatuurbedoelmetsteunboogkoepeln argitekargitek moetmoet soso minmin inin stedestede woonwoon soossoos 'nn skilderstuur homhom nana onsons heuwelsheuwels enen laatlaat homhom daardaar 'nn studiestudie maakmaak vanvan watwat diedie natuurnatuur bedoelbedoel metmet 'nn steunboogsteunboog enen watwat metmet 'nn koepeln argitek moetargitek moet somoet so minso min inmin in stedein stede woonstede woon sooswoon soos 'nsoos 'n skilderstuur hom nahom na onsna ons heuwelsons heuwels enheuwels en laaten laat homlaat hom daarhom daar 'ndaar 'n studien studie maakstudie maak vanmaak van watvan wat diewat die natuurdie natuur bedoelnatuur bedoel metbedoel met 'nmet 'n steunboogn steunboog ensteunboog en waten wat metwat met 'nmet 'n koepel

Ons glo aan die vreemde profeet omdat al wat ons van hom weet goed is. Dit moet goed wees, want ons hoor dit van hom self. -C.J. Langenhoven
ons-glo-aan-die-vreemde-profeet-omdat-al-wat-ons-van-hom-weet-goed-is-dit-moet-goed-wees-want-ons-hoor-dit-van-hom-self
'n Drama-kritikus is 'n persoon wat 'n dramaturg verras deur hom mee te deel wat hy bedoel het. -Wilson Mizner
'n-drama-kritikus-is-'n-persoon-wat-'n-dramaturg-verras-deur-hom-mee-te-deel-wat-hy-bedoel-het