'n Ambassadeur is 'n eerlike man wat na die buiteland gestuur word om te lieg ter wille van sy land.


'n-ambassadeur-is-'n-eerlike-man-wat-na-die-buiteland-gestuur-word-om-te-lieg-ter-wille-van-sy-land
henry wotton'nambassadeuriseerlikemanwatnadiebuitelandgestuurwordomteliegterwillevansylandn ambassadeurambassadeur isis 'nn eerlikeeerlike manman watwat nana diedie buitelandgestuur wordword omom tete lieglieg terter willewille vanvan sysy landn ambassadeur isambassadeur is 'nis 'n eerliken eerlike maneerlike man watman wat nawat na diena die buitelanddie buiteland gestuurbuiteland gestuur wordgestuur word omword om teom te liegte lieg terlieg ter willeter wille vanwille van syvan sy landn ambassadeur is 'nambassadeur is 'n eerlikeis 'n eerlike mann eerlike man wateerlike man wat naman wat na diewat na die buitelandna die buiteland gestuurdie buiteland gestuur wordbuiteland gestuur word omgestuur word om teword om te liegom te lieg terte lieg ter willelieg ter wille vanter wille van sywille van sy landn ambassadeur is 'n eerlikeambassadeur is 'n eerlike manis 'n eerlike man watn eerlike man wat naeerlike man wat na dieman wat na die buitelandwat na die buiteland gestuurna die buiteland gestuur worddie buiteland gestuur word ombuiteland gestuur word om tegestuur word om te liegword om te lieg terom te lieg ter willete lieg ter wille vanlieg ter wille van syter wille van sy land

Vrede is belangriker as alle geregtigheid; en vrede is nie gemaak ter willle van geregtigheid nie, maar geregtigheid ter wille van vrede. -Martin Luther
vrede-is-belangriker-as-alle-geregtigheid-vrede-is-nie-gemaak-ter-willle-van-geregtigheid-nie-maar-geregtigheid-ter-wille-van-vrede
Kuns om die kuns, letterkunde bloot ter wille van die letterkunde, kan floreer soos 'n wasblom in 'n glaskas. -Chris Barnard
kuns-om-die-kuns-letterkunde-bloot-ter-wille-van-die-letterkunde-kan-floreer-soos-'n-wasblom-in-'n-glaskas
Die toets van 'n man is, hoeveel daar nodig is om hom te laat lieg. -C.J. Langenhoven
die-toets-van-'n-man-is-hoeveel-daar-nodig-is-om-hom-te-laat-lieg
Die ware toets van die beskawing is nie 'n sensus of die grootte van stede nie, maar die soort man wat 'n land lewer. -Ralph Waldo Emerson
die-ware-toets-van-die-beskawing-is-nie-'n-sensus-of-die-grootte-van-stede-nie-maar-die-soort-man-wat-'n-land-lewer
Op die tafel lê die skamel beursievan 'n hardwerkende vrouen op hom sit 'n mot.Ek weet nie wat hy van ekonomieaf weet nie maar ek dinkdie wete wat hom gestuur hetom verskoning daarvoor te vra is God. -Sheila Cussons
op-die-tafel-lê-die-skamel-beursievan-'n-hardwerkende-vrouen-op-hom-sit-'n-ek-weet-nie-wat-hy-van-ekonomieaf-weet-nie-maar-ek-dinkdie-wete-wat-hom