'n Aktrise wat suksesvol wil wees, moet die gesig van Venus hê, die verstand van Minerva, die grasie van Terpsichore, die geheue van Macaulay, die figuur van Juno, en die vel van 'n renoster.


'n-aktrise-wat-suksesvol-wil-wees-moet-die-gesig-van-venus-hê-die-verstand-van-minerva-die-grasie-van-terpsichore-die-geheue-van-macaulay-die-figuur
ethel barrymore'naktrisewatsuksesvolwilweesmoetdiegesigvanvenusverstandminervagrasieterpsichoregeheuemacaulayfiguurjunovelrenostern aktriseaktrise watwat suksesvolsuksesvol wilwil weesmoet diedie gesiggesig vanvan venusvenus hêdie verstandvan minervadie grasiegrasie vanvan terpsichoredie geheuegeheue vanvan macaulaydie figuurfiguur vanvan junoen diedie velvel vanvan 'nn renostern aktrise wataktrise wat suksesvolwat suksesvol wilsuksesvol wil weesmoet die gesigdie gesig vangesig van venusvan venus hêdie verstand vanverstand van minervadie grasie vangrasie van terpsichoredie geheue vangeheue van macaulaydie figuur vanfiguur van junoen die veldie vel vanvel van 'nvan 'n renoster

As die demokrasie reg moet funksioneer, moet dit aanvaar dat daar 'n mate van bekwaamheid en gesonde verstand en opvoedingsvlak by die gemiddelde mens is. In dié siening van demokrasie, is die goed ingeligte burger die beste waarborg teen magsvergrype van enige deel van die sosiale lewe - polities, ekonomies, militêr, of geestelik. Ideaal genome beteken dit dat ons by die gemiddelde persoon die kuns van intelligensie, 'n waardering vir kritiese denke en 'n mate van rasionaliteit kweek.Duidelik en openhartig - dit moet jou benadering wees as jy jou eie gedagtes wil verberg en die ander ouens van stryk wil bring.Met die enkele uitsondering van Homerus is daar geen skrywer van gehalte...wat ek so kan verag soos Shakespeare wanneer ek my verstand teen syne meet nie...Dit sal waarskynlik 'n verligting vir my wees om hom op te grawe en klippe na hom te gooi.Neem hierdie lydensbeker van My af weg. Moet nogtans nie doen wat Ek wil nie, maar wat U wil.Hier is die begin van 'n nuwe dag.God het aan my hierdie dag gegee om te gebruik soos ek wil.Ek kan dit vermors of groei in sy ligEn tot diens wees van ander.Maar wat ek met hierdie dag doen, is belangrikOmdat ek 'n dag van my lewe daarvoor geruil het.Wanneer more aanbreek,Sal vandag vir ewig verlore wees.Ek hoop dat ek nie die prys wat ek daarvoor betaal het, sal berou nie.Van al die kwaliteite wat 'n boek moet hê, is die vernaamste dat dit leesbaar moet wees.