'n Aktrise wat suksesvol wil wees, moet die gesig van Venus hê, die verstand van Minerva, die grasie van Terpsichore, die geheue van Macaulay, die figuur van Juno, en die vel van 'n renoster.


'n-aktrise-wat-suksesvol-wil-wees-moet-die-gesig-van-venus-hê-die-verstand-van-minerva-die-grasie-van-terpsichore-die-geheue-van-macaulay-die-figuur
ethel barrymore'naktrisewatsuksesvolwilweesmoetdiegesigvanvenusverstandminervagrasieterpsichoregeheuemacaulayfiguurjunovelrenostern aktriseaktrise watwat suksesvolsuksesvol wilwil weesmoet diedie gesiggesig vanvan venusvenus hêdie verstandvan minervadie grasiegrasie vanvan terpsichoredie geheuegeheue vanvan macaulaydie figuurfiguur vanvan junoen diedie velvel vanvan 'nn renostern aktrise wataktrise wat suksesvolwat suksesvol wilsuksesvol wil weesmoet die gesigdie gesig vangesig van venusvan venus hêdie verstand vanverstand van minervadie grasie vangrasie van terpsichoredie geheue vangeheue van macaulaydie figuur vanfiguur van junoen die veldie vel vanvel van 'nvan 'n renoster

Duidelik en openhartig - dit moet jou benadering wees as jy jou eie gedagtes wil verberg en die ander ouens van stryk wil bring. -Benjamin Disraeli
duidelik-openhartig-dit-moet-jou-benadering-wees-as-jy-jou-eie-gedagtes-wil-verberg-die-ander-ouens-van-stryk-wil-bring
Neem hierdie lydensbeker van My af weg. Moet nogtans nie doen wat Ek wil nie, maar wat U wil. -Die Bybel
neem-hierdie-lydensbeker-van-my-af-weg-moet-nogtans-nie-doen-wat-ek-wil-nie-maar-wat-u-wil
Van al die kwaliteite wat 'n boek moet hê, is die vernaamste dat dit leesbaar moet wees. -Anthony Trollope
van-al-die-kwaliteite-wat-'n-boek-moet-hê-is-die-vernaamste-dat-dit-leesbaar-moet-wees